Ir. Suprapto

August 21, 2014
Ternak-Lele-Biofloc

Founder

Legisan Samtafsir Direktur PT Agro 165 Nusantara Jaya Kepala P2MKP Farm-165 Trainer P2MKP Farm-165 Vice Direktur Marketing ESQLC (2010) Vice Direktur Training ESQ LC (2005-09) Trainer […]